Category Archives: Informacje

Duchowe przeżycie Wielkiego Tygodnia i Wielkanocy.

Duchowe przeżycie Wielkiego Tygodnia i Wielkanocy.Słowo pasterskie Arcybiskupa Katowickiego. Poniżej link do pobrania listu.
List pasterski – Wielkanoc 2020 – Ks. Abp Wiktora SkworcaOd dzisiaj rusza nowa strona internetowa.

Szanowni parafianie.

Od dzisiaj rozpoczyna działalność nowa strona internetowa naszej parafii,  będąca kontynuacją poprzedniej, ale o zmienionej szacie graficznej i nieco innej funkcjonalności. Mam nadzieję, że szybko przyzwyczaicie się do zmian jak i ciepło ocenicie wysiłek, którego celem było poprawienie możliwości korzystania z internetowych informacji. Wszystkie elementy „starej” strony pozostają, dodano trochę nowych (m.in. zarządzenia biskupa, modlitwy, napisz do nas…). Zachęcam do współtworzenia strony parafialnej choćby w obszarze uzupełniania wiadomości historycznych związanych z Frydkiem i Gilowicami, serdecznie również zapraszam na transmisje online na facebooku, które organizuje ksiądz proboszcz. Łączność z kościołem w tym szczególnym tygodniu i  w obliczu obecnej sytuacji, wydaje się nie do przecenienia.

Oczywiście „stara” strona pozostaje, w menu będziecie mogli znaleźć do niej odnośnik. Wybaczcie, że jeszcze nie wszystko jest uzupełnione, dzieje się to na bieżąco i krok za krokiem „nowa” strona nabierze jeszcze większego blasku.

Informacje bieżące od lat uzupełniane są przez Marcina Chromika, większość zdjęć wykonał Jurek Nycz, natomiast nad organizacją strony, administracją, bezpieczeństwem oraz elementami stałymi czuwa tak jak poprzednio – administrator Piotr Kak.

Bądźcie zdrowi – Piotr

Nowa strona parafialna (www.frydek.pl/parafia)ZARZĄDZENIE ARCYBISKUPA KATOWICKIEGO

ZARZĄDZENIE ARCYBISKUPA KATOWICKIEGO ODNOŚNIE DO SPRAWOWANIA POSŁUGI DUSZPASTERSKIEJ I LITURGICZNEJ W NAJBLIŻSZYCH TYGODNIACH

Zarządzenie do pobrania po kliknięciu w poniższy link.

Zarządzenie_2020.03.25

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO STOŁU PRZED UROCZYSTYM POSIŁKIEM W NIEDZIELĘ ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

(„Obrzędy błogosławieństw dostosowane do zwyczajów diecezji polskich”,t. 2, Katowice 2001, nr. 1347-1350)

Błogosławieństwo_stołu_rodzinnego_WielkanocO UZYSKANIU PRZEBACZENIA GRZECHÓW CIĘZKICH W SYTUACJI NADZWYCZAJNEJ

O UZYSKANIU PRZEBACZENIA GRZECHÓW CIĘZKICH W SYTUACJI
NADZWYCZAJNEJ POZA SPOWIEDZIĄ W WYJAŚNIENIU KS. DR. HAB.

JACKA KEMPY, WtlUŚ

(do wykorzystania duszpasterskiego)

Kodeks Prawa Kanonicznego w kan. 960 przedstawia naukę Kościoła
o konieczności spowiedzi: „Indywidualna i integralna spowiedź oraz
rozgrzeszenie stanowią jedyny zwyczajny sposób, przez który wierny, świadomy
grzechu ciężkiego, dostępuje pojednania z Bogiem i Kościołem. Jedynie
niemożliwość fizyczna lub moralna zwalnia od takiej spowiedzi. W takim
wypadku pojednanie może się dokonać również innymi sposobami”.
Kościół wskazuje taki sposób uzyskania przebaczenia grzechów
ciężkich
w wyjątkowej sytuacji niemożności wyspowiadania się. Jest nim wzbudzenie
żalu doskonałego za grzechy oraz szczere pragnienie (postanowienie)
wyspowiadania się.
Katechizm Kościoła Katolickiego (nr 1452) opisując doskonały żal za grzechy
stwierdza: „Gdy żal wypływa z miłości do Boga miłowanego nade
wszystko, jest nazywany «żalem doskonałym» lub «żalem z miłości». Taki
żal odpuszcza grzechy powszednie. Przynosi on także przebaczenie grzechów
śmiertelnych, jeśli zawiera mocne postanowienie przystąpienia do spowiedzi
sakramentalnej, gdy tylko będzie to możliwe”. Nauka ta opiera się na
orzeczeniu Soboru Trydenckiego, który w nauce o sakramencie pokuty uczy o
skrusze, czyli o żalu doskonałym: „…chociaż zdarza się, iż skrucha ta jest
niekiedy dzięki miłości doskonała i pojednuje z Bogiem zanim jeszcze
sakrament zostanie przyjęty, niemniej jednak pojednania tego nie należy
przypisywać samej skrusze bez zawartego w niej pragnienia sakramentu”
(rozdz. 4).

Nauka ta należy do Tradycji Kościoła. Nie umniejsza ona w żaden
sposób wagi sakramentu pokuty. Wręcz przeciwnie, pokazuje jego wartość:
do otrzymania przebaczenia wszystkich grzechów w takiej wyjątkowej
sytuacji potrzebny jest nie tylko żal doskonały, ale też pragnienie spowiedzi.
W przyszłości wyrazi się ono ostatecznie w czynie: w akcie spowiedzi, gdy
miną nieusuwalne przeszkody.
Przy przypomnieniu tej ostatniej zasady, kierującej uwagę ku
przyszłej spowiedzi, należy pamiętać, że osoba żałująca za swoje
grzechy i pragnąca spowiedzi już teraz otrzymuje przebaczenie – „takie
samo” (nie ma innego) jak w spowiedzi, czyli otrzymuje łaskę uświęcającą.
Może zatem przyjmować Komunię świętą (w sposób sakramentalny lub
duchowy).
Co do zachowania zwykłych warunków spowiedzi wypada
przypomnieć, że szczery i doskonały żal za grzechy zakłada realizację
wszystkich pozostałych warunków: rachunku sumienia, postanowienia
poprawy, zadośćuczynienia. Ponieważ ten ostatni nie wiąże się w tym
przypadku z obligatoryjną pokutą nakładaną przez spowiednika, to można
zakładać, że dobrowolna pokuta będzie owocna, ale jej kształt pozostaje w
gestii osoby jednającej się z Bogiem.Dekret Penitencjarii Apostolskiej

Dekret Penitencjarii Apostolskiej odnośnie przyznania specjalnych odpustów dla
wiernych w obecnej sytuacji pandemii, 20.03.2020 r.
PENITENCJARIA APOSTOLSKA

DEKRET

Wiernym dotkniętym chorobą zakaźną spowodowaną Covid-19, powszechnie
znaną jako koronawirus, a także pracownikom służby zdrowia, członkom rodzin
i wszystkim tym, którzy w jakimkolwiek charakterze, także poprzez modlitwę,
opiekują się nimi, udziela się daru specjalnych odpustów.
„Weselcie się nadzieją! W ucisku bądźcie cierpliwi, w modlitwie – wytrwali” (Rz 12,
12). Słowa napisane przez św. Pawła do Kościoła w Rzymie rozbrzmiewają w całej
historii Kościoła i ukierunkowują myśli wiernych w obliczu wszelkich cierpień, chorób i
nieszczęść.
Obecna chwila, w której cała ludzkość zagrożona niewidzialną i podstępną chorobą,
która od pewnego czasu stała się częścią życia każdego człowieka, naznaczona jest
dzień po dniu dręczącymi obawami, nowymi niepewnościami, a przede wszystkim
powszechnym cierpieniem fizycznym i moralnym.
Kościół, idąc za przykładem swego Boskiego Mistrza, zawsze troszczył się o
chorych. Jak wskazał św. Jan Paweł II, sens ludzkiego cierpienia jest dwojaki:
„Jest nadprzyrodzony, ponieważ zakorzenia się w Boskiej tajemnicy Odkupienia
świata. Jest równocześnie głęboko ludzki, ponieważ człowiek odnajduje w nim siebie,
swoje człowieczeństwo, swoją godność, swoje posłannictwo” (List apostolski Salvifici
Doloris, 31).
Również papież Franciszek w tych ostatnich dniach okazał swoją ojcowską bliskość i
ponowił swoje zaproszenie do nieustannej modlitwy za chorych na koronawirusa.
Aby wszyscy ci, którzy cierpią z powodu Covid-19, właśnie w tajemnicy tego
cierpienia odkryli na nowo „samo odkupieńcze cierpienie Chrystusa” (tamże, 30),
Penitencjaria Apostolska, ex auctoritate Summi Pontificis, ufając słowu Chrystusa
Pana i uznając w duchu wiary, że obecną epidemię należy przeżywać w duchu
osobistego nawrócenia, udziela daru odpustów zgodnie z następującym
zarządzeniem.
Udziela się odpustu zupełnego wiernym cierpiącym na koronawirusa, którzy
podlegają kwarantannie na polecenie władz sanitarnych w szpitalach lub we
własnych domach, jeśli w duchu oderwanym od jakiegokolwiek grzechu, zjednoczą
się duchowo poprzez środki masowego przekazu z celebracją Mszy Świętej,
odmawianiem Różańca Świętego, pobożnej praktyki Drogi Krzyżowej lub innych form
pobożności, a przynajmniej odmówią Wyznanie Wiary, Modlitwę Pańską i
pobożne wezwanie do Najświętszej Maryi Panny, ofiarując tę próbę w duchu
wiary w Boga i miłości wobec swoich braci i sióstr, z wolą wypełnienia
zwykłych warunków (spowiedź sakramentalna, komunia eucharystyczna i modlitwa
w intencji Ojca Świętego) tak szybko, jak będzie to możliwe.
Pracownicy służby zdrowia, członkowie rodzin i wszyscy ci, którzy za
przykładem Dobrego Samarytanina, narażając się na ryzyko zarażenia, opiekują
się chorymi na koronawirusa według słów Boskiego Odkupiciela: „Nikt nie ma

większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich” (J
15, 13), otrzymają ten sam dar odpustu zupełnego na tych samych warunkach.
Ponadto, Penitencjaria Apostolska udziela odpustu zupełnego na tych samych
warunkach z okazji obecnej epidemii światowej nawet tym wiernym, którzy
ofiarują nawiedzenie Najświętszego Sakramentu, lub Adorację Eucharystyczną,
lub lekturę Pisma Świętego przez co najmniej pół godziny, lub odmówienie
różańca świętego, lub pobożne odprawienie Drogi Krzyżowej, lub odmówienie
Koronki do Miłosierdzia Bożego, w intencji przebłagania Boga
Wszechmogącego o koniec epidemii, ulgę dla tych, którzy cierpią i zbawienie
wieczne dla tych, których Pan powołał do siebie.
Kościół modli się za tych, którzy nie mogą przyjąć sakramentu namaszczenia
chorych i wiatyków, powierzając Bożemu miłosierdziu wszystkich i każdego z osobna
na mocy komunii świętych i udziela wiernym odpustu zupełnego w chwili śmierci, pod
warunkiem, że byli należycie dysponowani i zwykle za życia modlili się (w tym
przypadku Kościół uzupełnia trzy zwyczajowe warunki). W celu uzyskania tego
odpustu zaleca się używanie krucyfiksu lub krzyża (por. Enchiridion indulgentiarum,
nr 12).
Niech Najświętsza Maryja Panna, Matka Boga i Kościoła, Uzdrowienie Chorych i
Wspomożycielka Wiernych, nasza Orędowniczka, pomoże cierpiącej ludzkości,
oddalając od nas zło tej pandemii i wyjednując nam wszelkie dobro niezbędne dla
naszego zbawienia i uświęcenia.
Niniejszy dekret jest ważny niezależnie od wszelkich przepisów stanowiących
inaczej.

W Rzymie, w siedzibie Penitencjarii Apostolskiej, 19 marca 2020 roku.
Kard. Mauro Piacenza
Penitencjarz Większy
Ks. Prał. Krzysztof Nykiel
BP KEP/radiomaryja.pl