MODLITWA DO MB PIEKARSKIEJ – LEKARKI

MODLITWA DO MB PIEKARSKIEJ – LEKARKI

O Maryjo, Matko Przedziwna, czczona w Piekarach jako Lekarka Chorych. Ty
rozumiesz nasze potrzeby i pochylasz się nad każdym ludzkim bólem. Również w
piekarskim sanktuarium wypraszasz u Syna liczne uzdrowienia.
Polecamy Ci wszystkich, którzy cierpią i błagamy o zatrzymanie panującej
epidemii. Weź w opiekę nasze rodziny, parafie, ojczyznę i świat.
Wyjednaj łaskę przemiany zatwardziałych serc i doprowadź je do szczerej pokuty
i nawrócenia. Głęboko wierzymy, że twój Syn wciąż uzdrawia, tak jak kiedyś w
czasie swej wędrówki przez Palestynę, gdy przynoszono do Niego wielu chorych,
ślepych, głuchych, kalekich i trędowatych.
Dzięki Twemu wstawiennictwu już przed wiekami zachowane od zarazy zostały
rzesze wiernych. Polecając się Twej przemożnej opiece proszę Cię, Maryjo,
wyproś zdrowie również dla mnie.
Wiesz, jak bardzo pragnę tej łaski. Wierzę, że Twój Syn może mnie uzdrowić.
Powierzam się Jemu przez Twoje macierzyńskie Serce i proszę o uleczenie mojej
duszy i ciała. Bądź uwielbiony, Panie Jezu, w swej mocy i miłosierdziu.
Bądź wysławiona, Matko Boża – Lekarko Chorych z Piekar. Amen.Dekret Penitencjarii Apostolskiej

Dekret Penitencjarii Apostolskiej odnośnie przyznania specjalnych odpustów dla
wiernych w obecnej sytuacji pandemii, 20.03.2020 r.
PENITENCJARIA APOSTOLSKA

DEKRET

Wiernym dotkniętym chorobą zakaźną spowodowaną Covid-19, powszechnie
znaną jako koronawirus, a także pracownikom służby zdrowia, członkom rodzin
i wszystkim tym, którzy w jakimkolwiek charakterze, także poprzez modlitwę,
opiekują się nimi, udziela się daru specjalnych odpustów.
„Weselcie się nadzieją! W ucisku bądźcie cierpliwi, w modlitwie – wytrwali” (Rz 12,
12). Słowa napisane przez św. Pawła do Kościoła w Rzymie rozbrzmiewają w całej
historii Kościoła i ukierunkowują myśli wiernych w obliczu wszelkich cierpień, chorób i
nieszczęść.
Obecna chwila, w której cała ludzkość zagrożona niewidzialną i podstępną chorobą,
która od pewnego czasu stała się częścią życia każdego człowieka, naznaczona jest
dzień po dniu dręczącymi obawami, nowymi niepewnościami, a przede wszystkim
powszechnym cierpieniem fizycznym i moralnym.
Kościół, idąc za przykładem swego Boskiego Mistrza, zawsze troszczył się o
chorych. Jak wskazał św. Jan Paweł II, sens ludzkiego cierpienia jest dwojaki:
„Jest nadprzyrodzony, ponieważ zakorzenia się w Boskiej tajemnicy Odkupienia
świata. Jest równocześnie głęboko ludzki, ponieważ człowiek odnajduje w nim siebie,
swoje człowieczeństwo, swoją godność, swoje posłannictwo” (List apostolski Salvifici
Doloris, 31).
Również papież Franciszek w tych ostatnich dniach okazał swoją ojcowską bliskość i
ponowił swoje zaproszenie do nieustannej modlitwy za chorych na koronawirusa.
Aby wszyscy ci, którzy cierpią z powodu Covid-19, właśnie w tajemnicy tego
cierpienia odkryli na nowo „samo odkupieńcze cierpienie Chrystusa” (tamże, 30),
Penitencjaria Apostolska, ex auctoritate Summi Pontificis, ufając słowu Chrystusa
Pana i uznając w duchu wiary, że obecną epidemię należy przeżywać w duchu
osobistego nawrócenia, udziela daru odpustów zgodnie z następującym
zarządzeniem.
Udziela się odpustu zupełnego wiernym cierpiącym na koronawirusa, którzy
podlegają kwarantannie na polecenie władz sanitarnych w szpitalach lub we
własnych domach, jeśli w duchu oderwanym od jakiegokolwiek grzechu, zjednoczą
się duchowo poprzez środki masowego przekazu z celebracją Mszy Świętej,
odmawianiem Różańca Świętego, pobożnej praktyki Drogi Krzyżowej lub innych form
pobożności, a przynajmniej odmówią Wyznanie Wiary, Modlitwę Pańską i
pobożne wezwanie do Najświętszej Maryi Panny, ofiarując tę próbę w duchu
wiary w Boga i miłości wobec swoich braci i sióstr, z wolą wypełnienia
zwykłych warunków (spowiedź sakramentalna, komunia eucharystyczna i modlitwa
w intencji Ojca Świętego) tak szybko, jak będzie to możliwe.
Pracownicy służby zdrowia, członkowie rodzin i wszyscy ci, którzy za
przykładem Dobrego Samarytanina, narażając się na ryzyko zarażenia, opiekują
się chorymi na koronawirusa według słów Boskiego Odkupiciela: „Nikt nie ma

większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich” (J
15, 13), otrzymają ten sam dar odpustu zupełnego na tych samych warunkach.
Ponadto, Penitencjaria Apostolska udziela odpustu zupełnego na tych samych
warunkach z okazji obecnej epidemii światowej nawet tym wiernym, którzy
ofiarują nawiedzenie Najświętszego Sakramentu, lub Adorację Eucharystyczną,
lub lekturę Pisma Świętego przez co najmniej pół godziny, lub odmówienie
różańca świętego, lub pobożne odprawienie Drogi Krzyżowej, lub odmówienie
Koronki do Miłosierdzia Bożego, w intencji przebłagania Boga
Wszechmogącego o koniec epidemii, ulgę dla tych, którzy cierpią i zbawienie
wieczne dla tych, których Pan powołał do siebie.
Kościół modli się za tych, którzy nie mogą przyjąć sakramentu namaszczenia
chorych i wiatyków, powierzając Bożemu miłosierdziu wszystkich i każdego z osobna
na mocy komunii świętych i udziela wiernym odpustu zupełnego w chwili śmierci, pod
warunkiem, że byli należycie dysponowani i zwykle za życia modlili się (w tym
przypadku Kościół uzupełnia trzy zwyczajowe warunki). W celu uzyskania tego
odpustu zaleca się używanie krucyfiksu lub krzyża (por. Enchiridion indulgentiarum,
nr 12).
Niech Najświętsza Maryja Panna, Matka Boga i Kościoła, Uzdrowienie Chorych i
Wspomożycielka Wiernych, nasza Orędowniczka, pomoże cierpiącej ludzkości,
oddalając od nas zło tej pandemii i wyjednując nam wszelkie dobro niezbędne dla
naszego zbawienia i uświęcenia.
Niniejszy dekret jest ważny niezależnie od wszelkich przepisów stanowiących
inaczej.

W Rzymie, w siedzibie Penitencjarii Apostolskiej, 19 marca 2020 roku.
Kard. Mauro Piacenza
Penitencjarz Większy
Ks. Prał. Krzysztof Nykiel
BP KEP/radiomaryja.plKomunikat Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski

Komunikat Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski

w związku z apelem Ojca Świętego Franciszka

Nawiązując do prośby Ojca Świętego Franciszka serdecznie proszę, aby w środę 25 marca
br. w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego o godzinie 12.00, we wszystkich katedrach
i kościołach w Polsce, biskupi oraz kapłani odmówili Anioł Pański, modlitwę Ojcze nasz
i 3 razy Zdrowaś Maryjo w intencji ustania epidemii, za chorych, za służby medyczne
oraz za zmarłych.
Jednocześnie Jego Eminencja ksiądz kardynał Angelo Bagnasco przewodniczący Rady
Konferencji Episkopatów Europy (CCEE) prosi, aby tego dnia odmówić również poniższą
modlitwę.
„Boże Ojcze, Stwórco świata, wszechmogący i miłosierny, który z miłości do nas posłałeś na
świat swojego Syna jako lekarza dusz i ciał, spójrz na swoje dzieci, które w tym trudnym
momencie niepewności i lęku w wielu regionach Europy i świata, zwracają się do Ciebie
szukając siły, zbawienia i pocieszenia.
Uwolnij nas od chorób i strachu, ulecz naszych chorych, pociesz ich rodziny, daj mądrość
rządzącym, energię i siłę lekarzom, pielęgniarkom i wolontariuszom, życie wieczne zmarłym.
Nie opuszczaj nas w chwili próby, ale uwolnij nas od wszelkiego zła. O to Cię prosimy, który
z Synem i Duchem Świętym żyjesz i królujesz na wieki. Amen.
Maryjo, Uzdrowicielko chorych i Matko nadziei, módl się za nami!”
Zachęcam wiernych, aby w tym samym czasie łączyli się duchowo ze swoimi
duszpasterzami, odmawiając w domach wskazane modlitwy.
Proszę również, aby tego dnia, o godz. 12.00, we wszystkich kościołach w Polsce zabrzmiały
dzwony.
Wszystkich pasterzy i wiernych zapewniam o mojej duchowej łączności i modlitwie,
Abp Stanisław Gądecki
Arcybiskup Metropolita Poznański
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski
Wiceprzewodniczący Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE)
Warszawa, dnia 23 marca 2020 rokuUroczystości Maryjne…INTENCJE PARAFIALNE

Niedziela 22.03.2020 IV Niedziela Wielkiego Postu – LAETARE

9:00 – Do Bożej Op. przez wstaw. MBKW z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze zdrowie dla Małgorzaty Sosna; dla dzieci z rodzinami oraz za + męża Pawła.

10:45 – Do Bożej Op. przez wstaw. MBKW z podziękowaniem za przeżyte lata z prośbą o dalszą opiekę i zdrowie dla mamy Józefy Moroń z okazji 91 rocznicy urodzin i dzieci z rodzinami oraz za + męża Roberta

16:00 –  Za dusze w czyśćcu cierpiące – intencja z ofiar ze skarbonki.

 

Poniedziałek 23.03.2020

17:00Wystawienie Najświętszego Sakramentu, okazja do Spowiedzi Św.

18:00 –I– Do Bożej Op. przez wstaw. BMKW dziękują za odebrane łaski, prosząc o zdrowie i dalszą opiekę dla  Rozalii Szuściel oraz o Boże bł. dla syna z rodziną. Za + męża Kazimierza i ++ z pokrewieństwa.

–II– Za ++ Tomasza Durok w kolejną rocznicę śmierci; za + Rozalię Durok, + Franciszkę Durok oraz ++ dziadków z obu stron, a także za ++ bliskich i dalszych krewnych i ++ sąsiadów.

 

Wtorek 24.03.2020

6:30 – Wystawienie Najświętszego Sakramentu, okazja do Spowiedzi Św.

7:00 – Za dusze w czyśćcu cierpiące – intencja z ofiar ze skarbonki.

 

Środa  25.03.2020 Uroczystość Zwiastowania Pańskiego

6:30 – Wystawienie Najświętszego Sakramentu, okazja do Spowiedzi Św.

7:00 –I–Do Bożej Op. przez wstaw. BMKW dziękują za odebrane łaski, prosząc o zdrowie i dalszą opiekę dla  Zofii do Wspólnoty Żywego Różańca.

–II– Za ++ rodziców Zofię i Jana Kapica, 5 synów, 2 synowe, 3 córki, 4 zięciów oraz ++ z pokrewieństwa Kapica, Lasek.

 

Czwartek 26.03.2020

17:00Wystawienie Najświętszego Sakramentu, okazja do Spowiedzi Św.

18:00 –I–  Za + Alojzego Chwiendacz, ++ rodziców, ++ braci oraz za + Huberta Moroń, brata Jerzego oraz dziadków.

–II– Za + Jana Skarboń oraz za ++ 2 żony.

 

Piątek 27.03.2020

17:00 – Wystawienie Najświętszego Sakramentu, okazja do Spowiedzi Św.

18:00 –I– Za + rodziców Teofila i Ludwinę Sosna, 2 synów, synową Małgorzatę, Pawła Franciszkę Mandla, 5 synów, córkę Łucję, synową Annę i 3 zięciów.

–II– Za + Wiolettę Olejarz, za ++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.

 

Sobota 28.03.2020

17:00Wystawienie Najświętszego Sakramentu, okazja do Spowiedzi Św.

18:00 –I– Za ++ rodziców: Małgorzatę i Józefa Limańczyk, Emilię i Ludwika Maroszek, braci: Stanisława i Franciszka, szwagra Krzysztofa Mika oraz za ++ z rodziny.

–II– Za + męża Antoniego Janosz – w 6 r. śm. ++ rodziców Jana i Walerię Antecki, Marcina Marię Janosz szwagra Henryka Janosz, chrześniaka Stanisława Wojtala i za ++ z rodzin: Janosz, Antecki, Sojka, Lukasek, za ++ sąsiadów oraz dusze w czyśćcu cierpiące.

 

Niedziela 29.03.2020 V Niedziela Wielkiego Postu 

9:00 – W intencji marcowych solenizantów.

10:45 – Do MBKW dziękują za odebrane łaski, prosząc o dalsze Boże bł. i zdrowie dla rodziny Małgorzaty i Stanisława Doktor oraz o Boże bł. dla dzieci z rodzinami.

16:00 –  Za dusze w czyśćcu cierpiące – intencja z ofiar ze skarbonki.